Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

24 kwietnia 2024

Jak sporządzić pozew o zapłatę należności czynszowych?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym są należności czynszowe. Należności czynszowe to nic innego jak opłaty, które najemca zobowiązany jest co miesiąc uiszczać na rzecz wynajmującego w związku z zawartą umową najmu lokalu mieszkalnego. Dobrze skonstruowana umowa powinna zawierać wszystkie wyszczególnione opłaty, tak aby nie było żadnych wątpliwości, co do opłat jakie ciążą na najemcy. Na należności te składają się przede wszystkim, obok samego czynszu, który najemca winien uiszczać za korzystanie z lokalu, z opłat eksploatacyjnych, tj. zaliczka na opłaty za zużycie ciepłej i zimnej wody, opłata za odprowadzanie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie, opłata za wywóz śmieci, opłata za prąd. Wysokość samego czynszu zależy od wielu czynników. W większych miastach, takich jak Warszawa, wielkość opłaty za czynsz uzależniona jest w dużej mierze od lokalizacji lokalu mieszkalnego oraz od standardu wykończenia i wielkości samego lokalu.

Uiszczanie wszelkich należności na rzecz wynajmującego jest obowiązkiem najemcy. Regularne i terminowe płatności są kluczowe dla utrzymania dobrych relacji między najemcą a wynajmującym oraz zapobiegania ewentualnym sporom i konfliktom.

Co zrobić gdy najemca nie opłaca należności czynszowych?

Gdy najemca nie opłaca należności czynszowych, wynajmujący powinien podjąć czynności w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji:

 1. Komunikacja z najemcą: Pierwszym krokiem powinno być podjęcie rozmów wynajmującego z najemcą celem wyjaśnienia sytuacji braku płatności wynikających wprost z zawartej umowy najmu. Być może istnieje prosty powód, taki jak przeoczenie terminu płatności i wówczas przypomnienie najemcy o braku płatności w terminie, może być wystarczające, aby zaległość została uregulowana.
 2. Przypomnienie o należnościach i konsekwencjach: Jeśli najemca w dalszym ciągu nie reaguje na prośby o zapłatę, należy przesłać oficjalne przypomnienie o zaległościach, wskazując na konsekwencje nieregularnych płatności, które mogą obejmować odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego lub nawet wypowiedzenie umowy najmu.
 3. Negocjacje i plan spłaty: Sytuacje życiowe są bardzo różne i czasami brak płatności wynika z tymczasowych trudności finansowych najemcy. Wówczas strony mogą, kontynuując polubowne rozwiązane problem, podjąć negocjacje i sporządzić porozumienie, co do spłaty zaległości lub odroczyć płatność w czasie bądź rozłożyć ją na raty. Biorąc pod uwagę również fakt, jak wyglądała wcześniejsza współpraca wynajmującego z najemcą i czy wcześniej takowe problemy nie występowały. Niemniej jednak, jeżeli najemca nie stosuje się do wypracowanego porozumienia, należy podjąć dalsze kroki prawne.
 4. Wypowiedzenie umowy najmu: Jeśli najemca w dalszym ciągu nie płaci należności wynikających z umowy najmu, wynajmujący może rozważyć wypowiedzenie umowy najmu. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie, z zachowaniem odpowiednich terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.
 5. Postępowanie sądowe: Jeżeli wynajmujący wyczerpie już wszelkie możliwe środki mające na celu polubowne rozwiązania sprawy, wówczas winien podjąć bardziej zdecydowane kroki prawne. W przypadku braku płatności należnych wynajmującemu opłat i braku możliwości dojścia do porozumienia z najemcą, należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i wnieść przeciwko takiemu najemcy pozew o zapłatę, poprzedzony wezwaniem do zapłaty.
 6. Konsultacja z prawnikiem: Wszelkie podjęte działania warto skonsultować z radcą prawnym – prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości, bez względu na to, czy jest to porozumienie i wypracowanie planu spłaty pomiędzy wynajmującym a najemcą czy wypowiedzenie umowy najmu, czy też wniesienie przeciwko najemcy pozwu o zapłatę. Konsultacja jest wskazana nawet, jeśli wynajmujący zamierza skorzystać z dostępnych wzorów dokumentów. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują wynajmującemu, a jakie najemcy, a tym samym działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Jak przygotować pozew o zapłatę należności czynszowych?

Przygotowanie pozwu o zapłatę należności czynszowych wymaga skrupulatnego postępowania i zebrania odpowiedniego materiału dowodowego. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Zbieranie dokumentacji: Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające, iż najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu. Przede wszystkim należy przygotować umowę najmu, korespondencje prowadzoną pomiędzy wynajmującym a najemcą, w tym przede wszystkim korespondencję przypominającą o zaległościach czynszowych oraz wszelkie inne komunikaty wysłane do najemcy. Wszystkie te dokumenty są niezbędne na etapie sporządzania pozwu, jaki i na dalszym etapie postępowania sądowego.
 2. Ustalenie kwoty należności: Określ dokładną kwotę jaką najemca zobowiązany był do zapłaty tytułem zawartej umowy najmy. Warto dokładnie przejrzeć wszystkie dokonane przez najemcę wpłaty i wypisać za jaki miesiąc, a tym samym jaką kwotę zaległ w płatności najemca.
 3. Sporządzenie pozwu: W pierwszej kolejności należy ustalić właściwy dla sprawy sąd. Należy wskazać dane Powoda – czyli wynajmującego oraz Pozwanego – czyli najemcy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. Kolejno, należy określić jaka jest wartość przedmiotu sporu, czyli kwota z jaką najemca pozostaje w zwłoce w stosunku do wynajmującego. Następnie należy sformułować petitum pozwu i wskazać czego Powód, czyli wynajmujący żąda w niniejszej sprawie. W tym przypadku żądaniem Powoda (wynajmującego) jest, aby Sąd orzekł nakazem zapłaty, aby Pozwany zapłacił Powodowi daną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności świadczeń pieniężnych. Następnie, wszystkie dokumenty, które Powód zebrał w sprawie, a które są istotne dla wykazania faktów pozostawania najemcy w zwłoce, należy wyszczególnić w petitium pozwu. Kolejno, należy sporządzić uzasadnienie takiego pozwu, czyli opisać wszystkie okoliczności sprawy, wykazując, iż Pozwany nie wypełnia podstawowego obowiązku wynikającego z zawartej umowy najmu i pozostaje w zwłoce z zapłatą należności na rzecz Powoda – wynajmującego. Wszelkie te okoliczności należy poprzeć stosownymi dowodami, które zostały wymienione w petitum pozwu.
 4. Dołączenie załączników: Do pozwu należy dołączyć wszystkie dokumenty, na które Powód powołuje się w pozwie, i które wykazują, iż Pozwany – najemca pozostaje w zwłoce w zapłacie należnych wynajmującemu opłat za najem lokalu, tj. przede wszystkim umowę najmu, korespondencję z Pozwanym – najemcą dotyczącą zaległości czynszowych, korespondencję prowadzoną pomiędzy wynajmującym a najemcą, w tym przede wszystkim korespondencję przypominającą o zaległościach czynszowych, ewentualne wypowiedzenie umowy najmu oraz wszelkie inne powiadomienia wysłane do najemcy.
 5. Opłata: Ponadto, należy pamiętać, iż od pozwu należy uiścić opłatę, która będzie zależała od wartości przedmiotu spotu. Dla przykładu, jeżeli najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą należności czynszowych w kwocie 16.000,00 zł, wówczas opłata od pozwu będzie wynosiła 1.000,00 zł. Wysokość wnoszonej opłaty od pozwu uregulowana jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 6. Złożenie pozwu w sądzie: Sporządzony i opłacony pozew wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym sądzie lub wysłać pocztą do sądu.
 7. Zasięgnięcie porady prawnej: Zaleca się skonsultowanie treści pozwu z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostały dopełnione i są zgodne z obowiązującym przepisami lub skorzystać z wzorów dokumentów przygotowanych przez doświadczonego prawnika, które są dostępne na stronie: www.klaudynajarzeckoslacz.pl

Umowa najmu jest stosunkiem prawnym łączącym wynajmującego jak i najemcę. Na każdej ze stron umowy ciążą obowiązki wynikające wprost z postanowień umownych. Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem najemcy jest uiszczanie na rzecz wynajmującego wszelkich należności czynszowy. Jeżeli najemca nie będzie wywiązywał się z postanowień umownych w przedmiocie przede wszystkim płatności za korzystanie z lokalu, wówczas wynajmujący ma prawo podjąć stosowne kroki, począwszy od prób negocjacji, aż po postępowanie sądowe.

5 1 vote
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx