Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

13 sierpnia 2022

Sprawozdanie finansowe – kluczowe informacje o dokumencie

Sprawozdanie finansowe jest rodzajem raportu danego podmiotu gospodarczego, na temat jego sytuacji majątkowej i finansowej. Z założenia w większości przypadków przygotowuje się go jeden raz na rok, dokładniej – na koniec każdego roku obrotowego w celu zamknięcia danego okresu ksiąg rachunkowych. Podstawy i zasady tworzenia sprawozdań rachunkowych określa ustawa o rachunkowości, z dnia 29 września 1994 roku oraz załączniki do niej.

Data sporządzenia sprawozdania i zamknięcie ksiąg rachunkowych

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 45 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i ich podstawowe zasady również, zostały określone w ustawie o rachunkowości we wcześniejszych art., w tym przede wszystkim art. 12 ust. 2, który wskazuje, że (poza wyjątkami i z zastrzeżeniem kolejnych ustępów) księgi rachunkowe zamyka się:

  1. na dzień kończący rok obrotowy,
  2. na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
  3. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
  4. w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
  5. na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
  6. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
  7. na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Dodatkowo ustawodawca stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządza się również na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4 (rozdział 4 traktuje o wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego).

Forma i treść sprawozdania finansowego

Laptop mockup on a wooden table

Według najnowszych reform, wprowadzonych przez tak zwaną reformę e-sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe ma być sporządzane w postaci elektronicznej, a następnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku określonego katalogu jednostek, dodatkowo powinno być przygotowane w strukturze logicznej oraz formacie ściśle ustalonym przez ustawodawcę. Budowa takiego e-sprawozdania, poza odpowiednią elektroniczną formą (ewentualnie strukturą logiczną), z założenia nie różni się merytorycznie od wcześniej przygotowywanych sprawozdań finansowych w tym sensie, że nadal sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości składa się z trzech podstawowych części i są to:

  1. bilans;
  2. rachunek zysków i strat;
  3. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pewne specyficzne formy działalności mają dodatkowe elementy, które powinny znaleźć się w ich sprawozdaniu finansowym. I tak dla na przykład: sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje dodatkowo zestawienie lokat.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx