Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

30 maja 2024

Jakie są wymagania firm ubezpieczeniowych dotyczące ochrony przeciwpożarowej w halach magazynowych i produkcyjnych?

Samo posiadanie ubezpieczenia z pewnością nie jest jednoznaczne, z tym że ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, które pozwoli szybko zlikwidować szkody, jeżeli dojdzie do pożaru na terenie hali magazynowej lub produkcyjnej. Aby dobrze zabezpieczyć się na taką okoliczność, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w budynku, przede wszystkim musi dobrze orientować się, jakie aktualnie obowiązują przepisy przeciwpożarowe. W naszym artykule znajdziesz informacje:

 • O co musi zadbać właściciel lub zarządca hali magazynowej, lub produkcyjnej?
 • Czy dla wszystkich obiektów są takie same wymagania odnośnie ochrony przeciwpożarowej?
 • Czy brak certyfikatu ppoż. może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania?
 • Jak często trzeba serwisować systemy sygnalizacji pożaru?

Aktem prawnym, który określa obowiązujące normy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. W artykule 4.1 znajdziemy informacje, kto w budynkach usługowych, magazynowych, handlowych i produkcyjnych oraz na ternie do nich należących jest odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową. Przez termin ten rozumie się nie tylko odpowiednie wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe i systemy sygnalizacji pożaru, ale również zadbanie o odpowiednie drogi ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników z zakresu BHP i prawidłowej ewakuacji.

Za ochronę przeciwpożarową odpowiadają:

 • Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu
 • Zarządca lub użytkownik obiektów
 • Użytkownicy budynków, w których przypadku odpowiedzialność wynika z umów cywilnoprawnych

Osoby odpowiedzialne za to, aby tereny i budynki spełniały wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, niewątpliwie muszą zadbać nie tylko o niezbędne wyposażenie budynków w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, ale również ich konserwacje, aby były sprawne. Instalacje przeciwpożarowe muszą przede wszystkim mieć terminowo wykonywane przeglądy, jest to konieczne raz w roku. Podobnie raz na 12 miesięcy trzeba przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynków. Dodatkowo raz na 5 lat przeprowadza się kontrolę okresową.

Są to przepisy obowiązujące budynki i tereny zakładów o powierzchni mniejszej niż 2000 m2, gdzie nie występują strefy zagrożone wybuchem.

Jakie są wymagania dla innych obiektów?

W budynkach, gdzie znajdują się strefy zagrożone wybuchem przegląd instalacji oraz stanu technicznego musi być wykonywany raz w roku. W przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 2000 m2 kontrola powinna być przeprowadzana przynajmniej 2 razy w roku, w okresach do 31 maja i do 30 listopada.

W przypadku budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 ze względu na bezpieczeństwo, poza przeglądami konieczne jest również przygotowanie procedury odśnieżania dachu i w razie potrzeby regularne jej przeprowadzanie.

W celu zwiększenia ochrony przeciwpożarowej firmy ubezpieczeniowe same wymagają od  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób przeprowadzenie badań kamerą termowizyjną lub pirometrem (który jest mniej precyzyjny) instalacji elektrycznych lub elementów linii produkcyjnych. W tym przypadku również trzeba zadbać o terminowe wykonywanie takich przeglądów.

Jeżeli obiekt ma alternatywne źródła zasilania, które w całości lub częściowo znajdują się poza naszym terenem, musimy mieć pewność, że w przypadku awarii bez przeszkód będziemy mogli z nich skorzystać. Najlepiej, aby było to potwierdzone odpowiednim dokumentem, który będzie można ewentualnie przedłożyć ubezpieczycielowi.

O co jeszcze muszą zadbać zarządcy budynków?

Poza wszystkimi wymienionymi wcześniej elementami, które dotyczą stanu technicznego i wyposażenia obiektów, konieczne jest również zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobą, które w budynkach przebywają. Można to zapewnić przez odpowiednio drożne i oznaczone drogi ewakuacyjne i przeciwpożarowe.

Kolejnym istotnym aspektem ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie szkoleń z zakresu BHP oraz prawidłowej ewakuacji dlatego  właściciel lub zarządca musi zapoznać pracowników z przepisami ppoż. oraz sposobami postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia. Dodatkowo jeżeli mówimy o obiektach, gdzie znajdują się strefy pożarowe dla ponad 50 stałych użytkowników, to próbna ewakuacja musi się odbyć raz na dwa lata, przy uprzednim zawiadomieniu komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Warto pomyśleć również o innych działaniach, które zwiększą bezpieczeństwo na terenie obiektu, jednym z nich jest zainstalowanie systemu monitoringu. Podobnie do tego, dodatkowym atutem w oczach firmy ubezpieczeniowej będzie niewątpliwie utworzenie stanowiska koordynatora BHP w firmie.

Jakich dokumentów może żądać ubezpieczyciel przed podjęciem decyzji o wypłacie odszkodowania?

Jeżeli doszło do pożaru i właściciel budynku chce, aby firma ubezpieczeniowa wypłaciła mu należną wg. umowy kwotę odszkodowania, z pewnością konieczne będzie przygotowanie:

 • Protokołów przeglądów:

– gaśnic,

– stałych instalacji gaśniczych,

– instalacji hydrantowych,

– systemów wykrywania pożarów,

– oświetlenia awaryjnego,

– przycisków ROP,

– przeciwpożarowych wyłączników prądów.

 • Potwierdzeń montażu:

– drzwi przeciwpożarowych

– zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych -w przypadku usytuowania zbiornika poza naszym terenem, konieczna jest umowa użyczenia.

 • Protokołów i zaświadczeń o przeprowadzonych:

– szkoleniach BHP i ochrony przeciwpożarowej,

– ewakuacjach

Ubezpieczyciel będzie zainteresowany nie tylko terminami szkoleń, ale również ich tematyką, która musi uwzględniać informacje postępowania podczas pożaru i prowadzenia działań gaśniczych.

 • Dokumentów związanych z ochroną przeciwpożarową:

– analiza zagrożenia wybuchem (sporządzana wg Dyrektywy ATEX 137)

– zabezpieczenie przed wybuchem

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (aktualizowana raz na 2 lata)

– pisemne zezwolenie na wykonywanie prac, które są stwarzają niebezpieczeństwo powstania pożaru).

Reasumując zanim zdecydujemy się na ubezpieczenie budynku z terenem do niego przyległym na wypadek pożaru, warto dowiedzieć się najpierw, jakie są wymagania ubezpieczyciela w tym zakresie, ponieważ pozwoli to zabezpieczyć się w razie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx