Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

19 lipca 2024

IATA umacnia skalowalność swojej działalności operacyjnej

Stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli komercyjnych linii lotniczych, ciężko doświadczone gospodarczymi skutkami pandemii, zdaje sobie sprawę z większej produktywności uzyskanej dzięki połączonym rozwiązaniom w zakresie wsparcia; uwalnia zasoby IT w celu skoncentrowania się na odbudowie i ekspansji.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania i wiodący usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, poinformowała, że Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA – International Air Transport Association), czołowe stowarzyszenie przewoźników komercyjnych z siedzibą w kanadyjskim Montrealu, zdecydowało się na usługi wsparcia i zarządzania aplikacjami (AMS) od Rimini Street dla aplikacji SAP ECC 6.0 i Business Object. Z uwagi na fakt, że sektor transportu lotniczego został głęboko dotknięty przez pandemię COVID-19, IATA podjęło strategiczne decyzje biznesowe w celu przejścia przez kryzys, w tym decyzję o powierzeniu podmiotom zewnętrznym kluczowych elementów usług IT w celu obniżenia kosztów operacyjnych. W wyniku przejścia na usługi Rimini Street, organizacja teraz może czerpać korzyści z połączonych rozwiązań w zakresie wsparcia, integrujących wsparcie aplikacji i usługi zarządzane, pozwalając IATA na spełnienie wymogów biznesowych w odbudowie po pandemii.

Spełnienie indywidualnych potrzeb IATA w zakresie wsparcia aplikacji SAP w celu zapewnienia szybkiego rozwoju

Z siedzibą w Montrealu i biurami wykonawczymi w Genewie, w Szwajcarii, IATA jest stowarzyszeniem branżowym komercyjnych linii lotniczych reprezentujących 82% światowego ruchu lotniczego i zarządza systemami finansowymi i systemami wsparcia na rzecz branży komercyjnego transportu lotniczego za pośrednictwem swojego działu IT. Ze względu na kryzys gospodarczy w branży transportu lotniczego dział wsparcia SAP w IATA bardzo ucierpiał. Zrzeszenie miało świadomość zmieniającej się sytuacji gospodarczej w czasie, gdy sektor ten zaczynał się podnosić po pandemii i zdawano sobie sprawę, że działalność lotnicza może zostać przywrócona w każdej chwili, niosąc za sobą potrzebę zwinności i skalowalności w obszarze IT. IATA zaczęło sprawdzać różne opcje zewnętrznych usług wsparcia po zapoznaniu się z najnowszym raportem Gartnera [1], w którym wskazano na wzrost tego rynku. Zdecydowali się na umocnienie wsparcia swojego systemu SAP i zarządzania nim poprzez wybór połączonych rozwiązań wsparcia od Rimini Street w celu czerpania korzyści z nieustannych usprawnień i redukcji potencjalnych zagrożeń, podczas gdy działalność zaczynała przyspieszać, a rynek komercyjnych przewozów lotniczych ponownie został otwarty. Rimini Street była również w stanie uchwycić i spełnić wymogi biznesowe IATA dzięki jedynemu w swoim rodzaju katalogowi usług, który usprawnia realizację usług IT. IATA również korzysta z usług opracowanych na potrzeby konserwacji profilaktycznej i aktywnego rozwiązywania problemów w celu poprawy wydajności systemu.

„Od początku byliśmy pewni, że możemy współpracować wyłącznie z zaufanym dostawcą usług wsparcia w celu zminimalizowania ryzyka, a w raporcie Gartnera stwierdzono wprost, że Rimini Street zajmuje czołową pozycję na rynku usług wsparcia – powiedział Pascal Buchner, dyrektor ds. IT, i CIO w IATA. – Rimini Street wyróżnia się na tle konkurencji ze względu na swoją reputację i ofertę zawierającą zarówno wsparcie oprogramowania SAP, jak i usługi zarządzania aplikacjami, a my chcieliśmy to połączyć”.

Uproszczony model operacyjny zmieniający niepewność w przewidywalność

Rimini Street stosuje ujednolicone rozwiązania wsparcia, zapewniając unikatowe połączenie wsparcia SAP i usług zarządzania aplikacjami. Od czasu zdecydowania się na ofertę Rimini Street, IATA już zdążyło ograniczyć opóźnienia w zakresie IT, czerpiąc korzyści z większej przejrzystości swoich działań i zwinnego modelu usprawniania systemu.

„Od rozpoczęcia pracy z Rimini Street dostrzegliśmy natychmiastową poprawę we wsparciu i zarządzaniu aplikacjami SAP. Proces wdrożenia był szybki i bezproblemowy, i teraz mamy dużo lepszy wgląd w nasze zadania i pulpity – dodał Buchner. – Nasz zespół SAP nieustannie dostarcza pozytywnej informacji zwrotnej o jakości wsparcia Rimini Street. Nie żałujemy naszego wyboru usługodawcy, wręcz przeciwnie, czujemy, że możemy zapewnić naszym wewnętrznym interesariuszom jeszcze wyższą wartość niż uprzednio”.

„Rimini Street z radością pomaga IATA w maksymalizacji wartości aplikacji SAP dzięki ujednoliconemu wsparciu, które podnosi produktywność działalności operacyjnej. IATA może obecnie skupić się na pozyskaniu wyższego kapitału obrotowego i skierować środki z budżetu i zasoby IT na strategiczne inicjatywy, które pomogą członkom zrzeszenia przejść przez obecny kryzys gospodarczy” – powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes grupy i dyrektor generalna na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Rimini Street. – W celu lepszego przygotowania organizacji na przyszły rozwój, IATA dołącza do ponad 4000 organizacji na całym świecie, które zdecydowały się na wybór usług Rimini Street w celu rozwiązania bieżących problemów budżetowych, ciesząc się lepszą zwinnością i niższym ryzykiem w zakresie świadczenia usług”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka notowana w indeksie Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Do dziś ponad 4000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania ekonomicznych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz działania podejmowane przez organy rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której Rimini Street prowadzi działalność; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych Rimini Street i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych Rimini Street serii A pozostających w obrocie; zdolność spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolność do wyeliminowania zidentyfikowanych istotnych słabości w ramach kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do księgowego ujęcia gwarancji spółki; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych przez Rimini Street produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w niedalekiej przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Kwartalnym Sprawozdaniu Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 10 maja 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Roczne Sprawozdania Rimini Street składane na formularzu 10-K, Kwartalne Sprawozdania składane na formularzu 10-Q, Bieżące Sprawozdania składane na formularzy 8-K i inne sprawozdania przedkładane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

[1] Gartner, “Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs” [Prognozy 2020: negocjacja kontraktów dot. oprogramowania i usług w chmurze w celu zarządzania rozwojem rynku i obniżenia kosztów zastanych], Jo Liversidge, Frances Karamouzis i in., 18 grudnia 2019.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210624005278/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

Źródło informacji: Business Wire

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx